Algemene voorwaarden

Algemeen
De levering bevat enkel en alleen het materiaal vermeld in de orderbevestiging. Zowel schriftelijke als mondelinge orderbevestigingen zijn geldend. Het aanvaarden van onze offerten of leveringen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige verkoopsvoorwaarden, die alle anders voorwaarden van de koper vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in onze bevestiging. Verkoopcontracten en alle andere verbintenissen aangegaan door onze docenten zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
Annulering - Datumwijziging
2.1 Annulering: Annulering van de opdracht kan tot en met 30 dagen voor de uitvoeringsdatum zonder extra kosten en dit uitsluitend bij standaardopleidingen. Een schadevergoeding van 100 % op de totale kostprijs van de opleiding (exclusief reistijdvergoeding, transport trainingsunit, bestelde standaardcursussen of maaltijden) wordt aan de klant aangerekend bij annulaties welke gemaakt worden 30 dagen voor de uitvoeringsdatum en dit met een minimum van 50,00 EUR.
Voor opdrachten waarvoor reeds voorbereidende werken werden uitgevoerd, worden de gepresteerde uren aan het geldende regietarief aangerekend. Na betaling van het factuur ontvangt de klant op zijn uitdrukkelijk verzoek een papieren hard copy van de resultaten (advies, cursus, foto’s, presentatie e.d.) zoals deze uitgewerkt zijn op het moment van de annulatie. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.
De annulatie dient schriftelijk per e-mail, fax of brief te gebeuren.
2.2 Datumwijziging: Wenst de klant de opdracht niet te annuleren, maar naar een andere datum dan afgesproken te verschuiven, dan gelden volgende afspraken. In overleg kunnen vastgelegde data eenmalig aangepast worden. De nieuwe datum valt binnen de eerstvolgende 4 maanden. Echter wanneer de klant tussen de 30 en 15 dagen voor de vastgelegde opleidingsdatum de aanvraag tot wijziging maakt, wordt een vaste schadevergoeding van € 200,00 aangerekend. Bij datumwijziging 14 dagen of minder voor de vastgelegde opleidingsdatum, wordt de opdracht volledig gefactureerd. Een datumwijziging veronderstelt dat bij aanvraag tot wijziging onmiddellijk een nieuwe afspraak wordt vastgelegd.
2.3 Annulering, datumwijziging vanwege Humat bvba: Humat bvba stelt alles in het werk om de opdrachten zoals voorzien door te laten gaan. In geval de opdracht op de dag van afspraak niet kan plaatsvinden, om welke reden ook, wordt u zo spoedig hiervan op de hoogte gebracht. Humat bvba stelt alles in het werk om tot een nieuwe afspraak te komen. Behalve bij opzet of bedrog in onzen hoofde kan Humat bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die uw bedrijf oploopt omwille van het niet doorgaan van de opdracht zoals voorzien.
2.4 Humat bvba behoudt het recht om zonder enige vorm van schadevergoeding een opleiding op uw locatie omwille van veiligheidsredenen aan te passen, te verdagen of zelfs te annuleren. De reden tot deze beslissing wordt steeds met de verantwoordelijke ter plaatse besproken.
Didactisch materiaal en adviezen: Humat bvba behoudt de geestelijke eigendom van haar cursussen, didactisch materiaal, studies en adviezen al dan niet op maat van de klant gemaakt. Zij mogen niet meegedeeld worden aan derden, noch gekopieerd of op enige andere wijze vermenigvuldigd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Cursussen, presentaties e.d. al dan niet op maat van de klant gemaakt, worden enkel in digitale vorm aan de klant doorgegeven indien dit een uitdrukkelijk onderdeel van de bestelling vormt. De klant kan enkel aanspraak maken op de aangepaste teksten en eigen fotomateriaal.
Diploma's e.d.: Het niet behalen van diploma’s, getuigschriften, certificaten e.d. onder begeleiding van Humat bvba valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding. Certificaten, deelnamebewijzen of attesten worden overhandigd na betaling van de factuur.
Subsidiedossiers: Indien gebruik wordt gemaakt van subsidies dienen de geijkte procedure van de diverse subsidie-instanties (termijn en procedures KMO-portefeuille, aanvragen bij sectorfondsen, e.a. ) gevolgd te worden. Rechtzettingen achteraf zijn niet mogelijk. De opsomming is niet limitatief als ook kunnen de benamingen van de subsidies in de loop der jaren veranderen.
Aansprakelijkheid: Bij opleidingen in uw bedrijf wordt gebruik gemaakt van uw infrastructuur en uw middelen. De gebruikte middelen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften of normen en bij gebrek hier aan wordt de regel van de goede huisvader en het voorkomingsbeleid toegepast. Voor elke prestatie op uw terrein en behalve bij opzet of bedrog in onzen hoofde, is de opdrachtgever als enige aansprakelijk voor de ongevallen die zijn eigen personeel, het onze of derden kunnen overkomen, evenals voor elke schade die veroorzaakt kan worden bij de uitvoering van de werken of de prestaties. Het operationeel houden of het terug operationeel maken van de gebruikte oefentoestellen of oefenmaterieel blijft een verantwoordelijkheid van de klant. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke eis tegen Humat bvba voor het deel van de schadevergoeding dat de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van Humat bvba overschrijdt.
Verkoopovereenkomst - Kostprijs :
7.1 De prijzen van de geleverde diensten worden vooraf in een offerte omschreven. Indien niet expliciet vermeld: de prijzen zijn exclusief BTW en zijn een maand geldig. Adviesprojecten kunnen langere tijd lopen en kalenderjaren overschrijden. De prijzen van adviesprojecten volgen automatisch de jaarlijkse prijsindexatie tenzij anders overeengekomen.
7.2 Humat bvba werkt met dagtarieven. Een mindere deelname dan het maximum aantal deelnemers welke voor de bestelde opleiding toegelaten zijn, geeft geen recht op compensatie in welke vorm ook. Bij opleidingspakketten wordt de opleiding ingepland volgens het aantal door u ingeschreven deelnemers. Het niet verschijnen van een deelnemers op de opleidingsdag, het afhaken van deelnemers in de loop van het opleidingstraject geeft geen recht op compensatie in welke vorm ook. De annulatievoorwaarden zijn ook hier van toepassing.
Verhuur: De huur gaat in op het moment dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt. De huur eindigt op het moment dat het gehuurde terug overhandigd wordt aan Humat bvba hetzij op het moment van het verstrijken van de verhuurperiode, hetzij vóór het verstrijken van de verhuurperiode. Verhuurde goederen die niet tijdig worden terugbezorgd, worden aan nieuwwaarde gefactureerd. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, dan wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten. De verhuring voor een week wordt berekend op 40 werkuren in een periode van 7 dagen. De huurder draagt gedurende de hele huurperiode dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De verhuurder levert de goederen in perfecte staat van onderhoud en werking. Bij afhaling/levering van de goederen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of ontvangstname van de goederen geldt als onwederroepelijke aanvaarding. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat waarin ze werden afgeleverd. Voor sommige specifieke goederen wordt reiniging in de verhuurprijs inbegrepen. In voorkomend geval wordt dit duidelijk in de offerte opgenomen. De huurder aanvaardt alle risico’s en schade die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en de gebruikers een correct gebruik aan te leren. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur. De waarborg wordt teruggegeven indien vast staat dat de klant zijn verplichtingen is nagekomen. Het is de huurder verboden het gehuurde verder te verhuren of uit te lenen.
Levering: Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn bij benadering. Afwijkingen op de uitvoerings- en/of leveringstermijnen kunnen niet leiden tot annulatie van bestelde diensten of goederen, noch kunnen zij een reden zijn tot niet betaling. Alle verrichtingen in verband met verzending van goederen geschieden voor rekening en verantwoording van de klant. Het transport van trainingsunit gebeurt op kosten van de klant. Het risico is ten laste van Humat bvba tot aan uw bedrijfsterrein.
Betalingsvoorwaarden: Alle betalingen geschieden op onze zetel te Mol. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na facturatiedatum zonder disconto of korting. De verschuldigde BTW is ten laste van de klant. Laattijdige betalingen geven zonder waarschuwing of ingebrekestelling recht op een nalatigheidsrente ten belopen van de discontovoet van 12 %. Tevens wordt elke factuur welke niet binnen 30 dagen na vervaldag betaal is, verhoogd met een forfaitair bedrag van 10 % van de hoofdsom als contractuele schadevergoeding, en zulks met een minimum van € 150,00. Bij niet tijdige betaling behoudt Humat het recht om alle lopende opdrachten te verschuiven naar latere datum tot betaling van de openstaande facturen of zelfs de lopende opdrachten te annuleren en dit alles zonder voorafgaand overleg en zonder enig recht op schadeloosstelling vanwege de opdrachtgever. Alle klachten dienen aangetekend te gebeuren binnen de vijf werkdagen. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
Geldigheid: Indien een van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken, blijven de overige voorwaarden wel van kracht.

Contacteer ons

Mariëndal 1 - 2400 Mol

  • dummy+32(0)474 26 92 63

  • dummy humat@veiligheidsopleidingen.be

 

Search